Posted : 17 Aug 2020

AVA ขอนำเสนอ AVA Fact Sheet ทางเลือกใหม่ที่สะดวกและง่ายต่อการดูข้อมูลภาพรวมของบริษัทจดทะเบียน สามารถตอบสนองต่อการใช้งานพร้อมตอบโจทย์นักลงทุนได้ทุกประเภท

ข้อมูลที่ตอบโจทย์

AVA Fact Sheet เพียบพร้อมไปด้วยข้อมูลที่ถูกคัดสรรและแบ่งย่อยเป็นหมวดหมู่ ทำให้นักลงทุนเห็นภาพรวมพร้อมตัดสินใจลงทุนในโอกาสที่สำคัญ นอกจากนี้ AVA Fact Sheet รวบรวมทุกปัจจัยสำคัญในทุกแง่มุมที่นักลงทุนอยากรู้ เช่น ผลประกอบการ ฐานะการเงิน การจ่ายเงินปันผล และความสามารถในการบริหารธุรกิจโดยจำแนกหัวข้อที่สำคัญตามหมวดหมู่ ดังนี้

General: สรุปข้อมูลเบื้องต้นที่นักลงทุนควรรู้เกี่ยวกับมูลค่าหุ้นเช่น List Shares, Market Capital, Enterprise Value, Book Value per Share (BVPS) และที่ขาดไม่ได้คือราคาหุ้นในตลาด

Balance Sheet: รวบรวมข้อมูลโดยเฉพาะหนี้สินและทรัพย์สินธุรกิจเพื่อนำไปสู่การประเมินสถานะทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้

Income Statement: ประเมินผลลัพธ์ของการดำเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลานึงเพื่อประเมินว่าธุรกิจได้สร้างกระแสเงินสดกำไรหรือขาดทุนในช่วงระยะเวลานั้นสามารถบอกได้ถึงความเสี่ยงของการบริหาร ความยืดหยุ่นทางการเงินของธุรกิจ

Statement of Cash Flow: รายงานงบกระแสเงินสดแสดงถึงเงินเข้าและเงินออกในช่วงระยะเวลานึง และยังเป็นตัววัดที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำธุรกิจ ซึ่งจำแนกย่อยออกเป็นสามรูปแบบคือ

  • Operating Cash Flow เป็นภาพรวมกระแสเงินสดเข้าออกจากการดำเนินธุรกิจซึ่งเป็นรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการรวมถึงสินค้าคงคลัง นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเหล่านี้เพื่อประเมินแนวโน้มธุรกิจหลักในบริษัทจดทะเบียน
  • Investing Cash Flow เป็นภาพรวมกระแสเงินสดจากการซื้อหรือขาย Fixed Assets ซึ่งเป็นการลงทุนของบริษัทในตลาดทุนรวมถึงตราสารทางการเงินนักลงทุนจะสามารถพิจารณาว่าบริษัทลงทุนไปเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเพื่อการเติบโตระยะยาว
  • Financing Cash Flow เป็นภาพรวมกระแสเงินสดเข้าหรือออกจากนักลงทุนภายนอกบริษัทเช่นผู้ถือหุ้นหรือเจ้าหนี้ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลหรือการซื้อขายหุ้นของบริษัท นักลงทุนสามารถรับรู้ถึงการที่บริษัทสามารถสร้างกระแสเงินสดมากหรือน้อยเท่าใดจากแหล่งเงินภายนอกเมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจหลักของบริษัท

Financial Ratio:  อัตราส่วนการหามูลค่าที่สำคัญเพื่อติดตามสมรรถภาพการเปลี่ยนแปลงทางการเงินรวมถึงแนวโน้มในอนาคตที่จะสามารถเกิดขึ้นในบริษัท ข้อมูลจาก Financial Ratio ทำให้นักลงทุนสามารถเปรียบเทียบอัตราส่วนของบริษัทเหล่านี้กับค่าเฉลี่ยโดยรวมของอุตสาหกรรมเช่น นักลงทุนสามารถทราบได้ว่าบริษัทไหนสามารถบริหารสินทรัพย์ได้ดีที่สุดโดยนำค่า ROA ของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันมาเปรียบเทียบ

Valuation:  ส่วนการประเมินมูลค่าของ AVA Fact Sheet ได้เพิ่มการวิเคราะห์และคัดสรรสิ่งที่ใช้ในการประเมินมูลค่าของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย Financial Ratio ที่สำคัญเช่น EPS, P/E, P/BV,  EV/EBITDA และ Market Capital/Operating Cash Flow หรือแม้กระทั่ง Dividend Yield

Growth: รวบรวมปัจจัยสำคัญเพื่อประเมินการเติบโตของบริษัทโดยนำค่าที่สำคัญที่ประเมินการเติบโตเช่น EBIT EBITDA  หรือ Operating Profit มาเปรียบเทียบย้อนหลังรายปีและรายไตรมาสเพื่อไห้เห็นการเติบโตที่บริษัทเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะ

Cash Cycle or Cash Conversion Cycle (CCC):  อัตราส่วนที่สะท้อนถึงวงจรเงินสดที่บริษัทใช้ผลิตสินค้า ขายสินค้า จนกระทั่งเก็บเงินจากลูกค้า แสดงถึงการหมุนเงิน บริหารเงิน และ สภาพคล่องในกิจการ โดยค่าที่ได้จะนำมาเปรียบเทียบเป็นวัน การวิเคราะห์สามารถแบ่งการแยกแยะออกเป็น 2 แบบ คือค่ามากและค่าที่น้อย (ติดลบ)

  • ค่าที่น้อยหรือติดลบแสดงถึงการบริหารเงินสดที่ดีเยี่ยมเนื่องจากกิจการมีระยะการขายสินค้าและเก็บเงินจากลูกค้าได้เร็วกว่าการจ่ายหนี้บ่งบอกว่าบริษัทมีสภาพคล่องสูง
  • ค่าที่มากหรือเป็นบวก แสดงถึงบริษัทมีการบริหารเงินสดที่ไม่ดีนักเนื่องจากมีระยะการขายสินค้าและเก็บเงินได้ช้ากว่าการจ่ายหนี้ บ่งบอกได้ว่าบริษัทมีสภาพคล่องต่ำ

ทั้งนี้นักลงทุนจำเป็นต้องเปรียบเทียบ Cash Cycle ที่ได้ใดกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อความเหมาะสมกับธรรมชาติของกลุ่มธุรกิจ

Interest Bearing Debt / Equity (IBD/E): แสดงถึงหนี้สินที่มีดอกเบี้ยเป็นสัดส่วนเป็นกี่เท่าของผู้ถือหุ้น เป็นการประเมินความเสี่ยงของโครงสร้างทางการเงินโดยไม่รวมหนี้สินชนิดอื่นเพื่อพิจารณาเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ย โดยอัตราส่วนนี้จะเป็นการพิจารณาเชิงลึกมากกว่า D/E ซึ่งเป็นการพิจารณาว่ากู้มามากเท่าใด IBD/E เป็นการพิจารณาว่าบริษัทได้สร้างหนี้เกินตัวหรือไม่ซึ่งค่าไม่ควรมากกว่า 1

Revenue Growth:  เปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของรายได้ปีต่อปีเพื่อประเมินบริษัทว่าได้เติบโตขึ้นมากเท่าไหร่ซึ่งจะทำไห้นักลงทุนเห็นภาพในการประเมินศักยภาพของธุรกิจอย่างมีคุณภาพ

องค์ประกอบครบครัน

เต็มเปี่ยมกับการวิเคราะห์ตามแนวดิ่งแบบ Common-Size Analysis

% เปรียบเทียบกับ Total Asset ใน Balance Sheet และ Income Statement

นักลงทุนสามารถดู % Asset ในสินทรัพย์แต่ละส่วนเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นต์พื้นที่แต่ละตัวเป็น Total Asset เท่าไร (จาก 100%) เพียงเท่านี้ นักลงทุนจะทราบว่าแต่ละองค์ประกอบแต่ละสินทรัพย์มีเปอร์เซ็นต์น้ำหนักโดยรวมเป็นเท่าไรของ Total Asset

Growth สามารถเปรียบเทียบ YOY และ QOQ อย่างง่ายและสะดวกเพียงแค่สัมผัสปลายนิ้ว

ข้อมูลในลักษณะ Histogram เพื่อบอกแนวโน้มในด้านบวกหรือลบทั้งหมดในภาพเดียว

   

คลิกที่นี่เพื่อดู AVA Fact Sheet ของหุ้น SCCC ได้ที่นี่เลยคลิกที่นี่เพื่อดู AVA Fact Sheet ของหุ้น SCCC ได้ที่นี่เลย

AVA Advisor

Author AVA Advisor

More posts by AVA Advisor